A. Pliocene
B. Palaeozoic
C. Holocene
D. Palaeocene