A. Rahul Dravid
B. Sourav Ganguly
C. Sachin Tendulkar
D. Yuvraj Singh